Történet

Történet

Hazánk legrégebbi - és elsőnek rangsorolt - egyetemén, egyúttal a magyar könyvtár- és információtudomány első (négy évtizeden keresztül egyedüli) könyvtártudományi tanszékén, illetve intézetében hagyomány a folyamatos megújulás.

A bolognai folyamat keretében elindított 3+2 éves képzés friss tapasztalataival, az intézetünkhöz bő két évtizede kötődő egyetlen hazai könyvtártudományi doktori program műhelyeként, korszerű szemlélettel és időszerű szakirányokra épülő oktatási szerkezettel folytatjuk elődeink munkáját:

Magyarországon az egyetemi könyvtárosképzés itt, az ELTE Bölcsészettudományi Karán indult meg az 1948/49-es tanévben. A létrehozott közművelődési és szakkönyvtári hálózatok igényeinek megfelelően rövidesen átalakult és korszerűsödött a kezdetben erősen történeti jellegű oktatás.

Kovács Máté tanszékvezetői kinevezésétől (1956) kezdve a fejlődő könyvtári rendszer szükségleteit felmérve, tanszékünkön jött létre az esti és levelező képzés, valamint nálunk indult el a kiegészítő képzés is a könyvtárosi diplomával nem rendelkező szakemberek számára.

Tíz évvel az alapítás után, 1958-ban itt zajlott le az első könyvtártudományi doktori szigorlat, s 1996-ig tanszékünkön 164 könyvtártudományi bölcsészdoktori disszertációt védtek meg. A magyar könyvtáros szakma és az időközben vidéki képzőhelyeken is megindult könyvtártudományi felsőoktatás tudós kutatói, oktatói szinte kivétel nélkül tanszékünkön végeztek, szereztek doktori címet.

A nyolcvanas évek végétől a számítástechnika, a tudományos tájékoztatás, a multinacionális adatbázisok, a kilencvenes évek végétől az EU információk, majd az üzleti információk kezelésének oktatásával, kutatásával bővítettük programunkat.

Intézetünk oktatási és kutatási koncepcióját napjainkig meghatározta a nagy hagyományú 5 éves egyetemi könyvtárosképzés, és a végzett, tudós szakembereket fogadó könyvtártudományi doktori képzés szerves egysége. A hazai könyvtártudományi diszciplínák legfelső szintjét, a PhD-fokozatot adó doktori képzést 1997-ben dr. Voit Krisztina akkori tanszékvezető irányításával valósítottuk meg, és azóta is biztosítjuk szakmánknak és tudományágunknak az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola programjaként. A képzés élén 2000 és 2013 között prof. dr. Sebestyén György állt, a doktori program jelenlegi vezetője dr. habil. Kiszl Péter.

2001-től a kredit alapú tanterv, majd a főiskolai képzés teljes integrálása és az intézetbe strukturálódás teremtette meg az oktató- és kutatóhely mai, korszerű kereteit.

2003-ban így jött létre az Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, mint az ELTE BTK egyik legfiatalabb szervezeti egysége a Könyvtártudományi Tanszékből, az Informatika Tanszékből, illetve az Informatikai és Oktatástechnikai Központból. Utóbbi 2008-tól a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal égisze alatt működik. 2005-ben az intézet részévé vált a Főiskolai Könyvtár-Informatika Központ (az ELTE egykori Tanárképző Főiskolai Karának Könyvtár Tanszéke), mely 2008 őszére beolvadt a Könyvtártudományi Tanszékbe. 2006-ban az intézethez csatlakozott az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, amely 2009-ben a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetbe integrálódott. Szervezeti egységünk 2012. július 1-jétől - dr. habil. Kiszl Péter intézetigazgató előterjesztése alapján - Könyvtár- és Információtudományi Intézetként folytatja munkáját, és két tanszéket foglal magában:

2004-től intézetünk ad helyet az ország könyvtárosképző intézményeit tömörítő informatikus könyvtáros BA és MA konzorciumnak prof. dr. Sebestyén György elnökletével.

2006 őszétől a MAB feltétel nélküli, teljes akkreditációjával indult el intézetünkben a BA képzés három szakirányon:

 • könyvtörténet szakirány
 • információ- és tudásmenedzsment szakirány
 • EU-információ szakirány

2008. július 4-én kelt határozatával a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)

 • szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser és
 • üzleti információmenedzser szakirányokon engedélyezte informatikus könyvtáros mesterképzéseink indítását a 2009-es tanévtől.

2014-től intézetünk gondozza az ének-zene alapszakon belüli zenei könyvtáros specializációt.

2017-től várjuk hallgatóinkat a könyvtárostanár osztatlan tanárszakon is, az alábbi képzési formákban:
- 10 féléves osztatlan könyvtárostanár képzés szakpárban
- 2 féléves könyvtárostanár mesterszak tanári végzettséggel nem rendelkező könyvtárosok számára
- 4 féléves könyvtárostanár mesterszak tanító vagy tanár végzettséggel rendelkezők számára.

A képzés folyamatos korszerűsítése, az országos szakmai álláspontok kialakítása, illetve az intézményi vélemények egységesítése érdekében a Debreceni Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, az Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete képviselői 2015. március 24-én az ELTE BTK-n tartott ülésükön megalakították a Könyvtár- és Információtudományi Képzések Kollégiumát, melynek elnökévé dr. Kiszl Pétert, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének igazgatóját választották.

2017-2018 között intézetünk része volt a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban működő Savaria Könyvtártudományi Csoport.

2019-ben módosítottuk a mesterszakos hálótervünket a mindenkori munkaerőpiaci és a hallgatói igényekhez igazodva. Az addigi specializációkat (kutatás-fejlesztési információmenedzser, üzleti információmenedzser) megszüntettük, helyükbe egy kötelezően választható tantárgyakból álló szakmai modul került, mely félévről félévre lehetőséget nyújt az aktuális trendeknek és szakmai igényeknek megfelelően az évfolyam érdeklődési köréhez illeszkedő egyéni haladásra, a szélesebb körű ismeretszerzésre.

Eredményeink igazolják annak jelentőségét, hogy az ELTE könyvtárszak a klasszikus könyvtáros hivatás értékeinek megtartása mellett mind az alap-, mind a mesterszakon, mind azok szakirányain belül hangsúlyozottan készíti fel hallgatóit a versenyszféra elvárásainak (is) megfelelő, jelentős értékhozzáadással bíró, innovatív információs szakmunkák elvégzésére, a legtehetségesebb hallgatókat pedig motiválja a kapcsolódó területeken a tudományos pálya és a doktori tanulmányok megkezdésére is.

Magyarország első számú könyvtár- és információtudományi képzőhelyén hallgatóink:

 • informatikus könyvtáros alap- és mesterszakos (BA és MA), illetve az országban kizárólag nálunk könyvtártudományi profilú doktori (PhD) fokozatot is szerezhetnek, sőt, terveink szerint jövő év szeptemberétől már - a zenei könyvtáros alapszakos specializáció mellett - osztatlan könyvtárostanár végzettséget is;
 • az ország első egyetemének első karán tanulhatnak: az ELTE a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban általában a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény, egyaránt igaz ez a legismertebb, sanghaji Academic Ranking of World Universities (ARWU) rangsorra, a Leideni Egyetem, a US News & World Report és a Center for World University Rankings (CWUR) listáira. Egyetemünk vezeti a HVG és a Heti Válasz képzési rangsorait is;
 • nagy múltú, az országban elsőként, az 1948/49-es tanévben alapított - és egykor olyan neves tudósok vezetésével működő, mint Kovács Máté, Fülöp Géza, Voit Krisztina - könyvtártudományi intézetében sajátíthatják el a könyvtárosság, az információszervezés, az információgazdálkodás fortélyait - mottónk ezért "a jövő a múltra épül";
 • korszerű infrastruktúrával felszerelt intézményben, nagy tapasztalattal bíró és emellett fiatalos szemléletű oktatók segítségével mélyíthetik el elméleti és gyakorlati szakmai ismereteket;
 • egy vagy több szemesztert akár lassan közel húsz külföldi ERASMUS partnerintézményünk egyikében tölthetnek el;
 • kiterjedt szakmai kapcsolatrendszerünkön keresztül különféle projektekben, műhelymunkákban, pályázatokon vehetnek részt;
 • számos együttműködő partnerünk (könyvtárak, non-profit szervezetek, vállalkozások) jóvoltából korszerű tematikájú szakmai gyakorlatokat teljesíthetnek;
 • tanulmányaikat élénk, mozgalmas hallgatói élet kíséri Budapest szívében, a Trefort Kertben;
 • diplomáik jól konvertálhatóak, szakirányos kínálatunknak köszönhetően a könyvtárak mellett a non-profit szektor más munkaadóinál vagy akár a versenyszférában is el tudnak helyezkedni, a gyakorlati tapasztalat szerint akár már végzős hallgatóként is;
 • ott tanulhatnak, ahová a legtöbb jelentkező szeretne bekerülni, és ahol a legmagasabb az országban a hallgatói létszám.

 

Vezetők és oktatók Intézetünkben

INTÉZETIGAZGATÓK
Kiszl Péter (2011-)
Sebestyén György (2007-2011)
Borsodi Csaba (2006-2007)
Lóth László (2003-2006)


A DOKTORI PROGRAM VEZETŐI
Kiszl Péter (2013-)
Sebestyén György (2000-2013)
Voit Krisztina (1997-2000)


TANSZÉKVEZETŐK - KÖNYVTÁRTUDOMÁNY
Kiszl Péter (2020-)
Barátné Hajdu Ágnes (2013-2020)
Kiszl Péter (2013. első félév)
Sebestyén György (1998-2012)
Bak Borbála (1997-1998)
Voit Krisztina (1994-1997)
Fülöp Géza (1986-1994)
Dán Róbert (1980-1986)
Babiczky Béla (1978-1980)
Kiss István (1972-1978)
Kovács Máté (1956-1972)
Szauder József és Nagy Miklós (1954-1956)
Haraszthy Gyula (1951-1954)
Varjas Béla (1949-1951)


TANSZÉKVEZETŐK - INFORMÁCIÓTUDOMÁNY
Kiszl Péter (2012-)
Lóth László (2003-2012)

Történeti dokumentumok Fájlnév
Bak Borbála Bak Borbála - KT tanszékvezető 1997-1998.pdf
Voit Krisztina Voit Krisztina - KT tanszékvezető 1994-1997.pdf
Fülöp Géza Fülöp Géza - KT tanszékvezető 1986-1994.pdf
Dán Róbert Dán Róbert - KT tanszékvezető 1980-1986.pdf
Babiczky Béla Babiczky Béla - KT tanszékvezető 1978-1980.pdf
Kiss István Kiss István - KT tanszékvezető 1972-1978.pdf
Kovács Máté Kovács Máté - KT tanszékvezető 1956-1972.pdf
Szauder József és Nagy Miklós Szauder József és Nagy Miklós - KT tanszékvezetők 1954-1956.pdf
Haraszthy Gyula Haraszthy Gyula - KT tanszékvezető 1951-1954.pdf
Varjas Béla Varjas Béla - KT tanszékvezető 1949-1951.pdf
Lóth László Lóth László - IT tanszékvezető 2003-2012.pdf
Tanáraink voltak Tanáraink voltak.pdf
PHD fokozatot szerzett hallgatóink PHD_fokozatot_szerzett_hallgatoink.pdf
Könyvtártudományi/informatikai bölcsészdoktori disszertációk jegyzéke 1958-1996. Hangodi_Agnes__Konyvtartudomanyi_informatikiai_bolcseszdoktori_disszertaciok_jegyzeke_1958_1996.pdf
A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése Balazs_Janos__A_hazai_konyvtartudomanyi_doktori_disszertaciok_szambavetele.pdf


Tanulmányok képzőhelyünk történetéről