Küldetés

Küldetés

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet képzési programját választó szakemberjelöltek elsajátíthatják a legkorszerűbb könyvtár- és információtudományi eredmények elméleti és gyakorlati hátterét, hogy önálló gondolkodású, alkotó értelmiségi pályán kamatoztathassák tehetségüket az információs- és tudástársadalom intézményeiben:

  • a könyvtárakban épp úgy, mint
  • piaci információ-szolgáltató vállalkozásokban és központokban, valamint
  • bármely, informatikus könyvtáros képzettséget igénylő szakterületen.

Képzési programunk célja, hogy hallgatóink a korszerű információs technológia teljes eszköztárát hasznosítva, piacképes tudással, irányító szerepkört tölthessenek be

  • információ-előállítási,
  • információszervezési,
  • információfeldolgozási,
  • tájékoztatási és
  • információ-prezentálási feladatokban, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások tervezésében, menedzselésében,
  • tartalomszolgáltatási projektek irányításában.

Mit kínálunk?

Hagyományt és minőséget: az egyetemi könyvtár- és információtudományi képzés elsőként, 1949-ben alapított, több mint hét évtizedes tapasztalatot birtokló műhelyeként egyedülálló hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel építjük oktatási programunkat. Kizárólag nálunk áll rendelkezésre a könyvtár- és információtudomány teljes képzési kínálata: informatikus könyvtáros alapképzés (BA) két specializációval (könyvtörténeti, információ- és tudásmenedzsment); könyvtártudomány mesterképzés (MA); könyvtárostanár osztatlan tanárképzés (OTAK); könyvtárostanár rövid ciklusú osztatlan tanárképzés (RTAK); zenekultúra alapszak zenei könyvtáros specializáció és az országban egyedülálló könyvtártudományi doktori (PhD) képzés. Vezető szerepet töltünk be az országos felsőoktatási képzési programok kidolgozásában, oktatóink a tudományos élet elismert, publikáló és kutató szaktekintélyei.

Kutató műhelyeket és interdiszciplinaritást: Intézetünk kutatásai a könyv- és könyvtártörténettől a hálózati gyűjteményfejlesztésen és a professzionális üzleti információk menedzselésén át felölelik a 21. századi könyvtár- és információtudomány valamennyi izgalmas és napjainkban létfontosságúvá vált területét. A Bölcsészettudományi Kar hagyományaival összhangban, de azokat kiegészítve a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően megismerkednek az írott tudásörökség minden területével, a kódexektől a régi nyomtatványokon át napjaink könyvkiadásáig, a kommunikációs csatornák jelentőségével a sajtó kezdeteitől a nyomtatott, majd elektronikus hírközlés aranykorán át a digitális médiáig, a tudástárakkal és adatbázisokkal, a kutatást és tájékoztatást segítő szolgáltatásokkal, a tudás rendszerezésével, az osztályozás, katalogizálás, meta-adatolás gyakran filozófiai, ismertelméleti kérdéseivel, az információtechnológiával, a digitalizálással, az adatbázisépítéssel, a webes jelenléttel, a közösségi hálózatokkal, a menedzsment, az üzleti élet és jog alapvető törvényszerűségeivel. A műhelymunkát az önálló kutatói képességek fejlesztésében kulcsfontosságúnak tartjuk, a tutoriális tanár-diák kapcsolatok a képzési időszakon túlmutató, hosszú távú együttműködéseket eredményeznek.

Gyakorlatközpontú képzést és szakmai kapcsolatokat: A könyvtár- és tájékoztatásügy oktatása mellett művelődéstörténeti, tudásszervezési, menedzsment és informatikai kurzusainkon gyakorlatközpontú kompetenciafejlesztés egészíti ki az elméleti oktatást. Hallgatóink digitalizált tematikus gyűjteményeket készítenek, szakmai együttműködő partnereinkkel egyeztetett projektekben vesznek részt. Kiemelkedően széleskörű intézményi együttműködésre építve, a szükséges kompetenciákon túl rálátást, szakmai kapcsolatokat, publikációs és sok esetben közvetlen karrier lehetőségeket is biztosítunk hallgatóinknak, akik sok esetben már a diploma megszerzése előtt elhelyezkednek a gyakorlatokon vagy szakmai rendezvényeken megismert intézményekben.

Bevezetést a tudományos életbe: műhelykutatások, tudományos rendezvények, áthallgatási lehetőségek a Bölcsészkar tágabb kontextusában - hallgatóink előtt nyitva áll az út, hogy érdeklődési területük nemzetközileg elismert kutatójává váljanak. Valóságos könyvtár - könyvtári valóság címmel a legnagyobb hazai könyvtár- és információtudományi konferenciát és kötetsorozatot Intézetünk szervezi és szerkeszti, de egy-egy kutató vagy műhely megismerésére az intézménylátogatások mellett alkalmat kínálmak az Intézetbe meghívott vendégelőadók és a havi rendszerességű Nyitott Napok eseménysorozat is. Az alapszak hároméves képzése és a mesterszak két éve után a tudományos kutatás mellett elköteleződő hallgatóink tovább léphetnek az országban egyedül nálunk működő könyvtártudományi doktori képzés programjába, hogy megszerezzék a legmagasabb, PhD tudományos fokozatot.

Támogató infrastruktúrát és korszerű gyakorlatközpontúságot: intézetünk számítógéptermeiben a nyílt hálózati információk és zárt adatbázisok elérése, megismerése és professzionális kezelése ugyanolyan fontos eleme képzési programunknak, mint a külső gyakorlati helyszínek gondos megválasztása, a gyakorlatközpontú, de tudományos igényű felkészítés ismereteik hatékony alkalmazására. Professzionális könyvszkennert, 3D digitalizálási berendezéseket is magában foglaló számítástechnikai eszközparkunk folyamatosan frissül.

Együttműködő, jó hangulatú hallgatói közösséget: diákjaink spontán szervezettsége, együttműködő készsége és aktivitása évtizedek óta kiemelkedő - Facebook csoportokban, Instagramon és évfolyamokon átívelő közös programokon hétről-hétre bizonyítják, hogy az itt formálódó szakmai és emberi kötődések értékére - mint pályájukat végigkísérő kapcsolati tőkére - talán szükségtelen is felhívni figyelmüket. Hallgatóink a tudományos pályázatok gyakori és sikeres résztvevői, kezdeményezéseikből rendszeresen indulnak országosan elismert szakmai rendezvények, konferenciák.

Piacképes tudást és a biztos pályakezdés lehetőségét: a helyben használat mellett egyre inkább távoli elérésű szolgáltatásokat kínáló közintézmények szakembereire komoly szükség van, s a könyvtáros hivatás a versenyszférában szakértőként, fejlesztőként, kutatóként is kiemelten hasznos, innovatív szakmai pálya lehetőségét kínálja. A Diplomás Pályakövetési Rendszer szerint végzettjeink kb. 50-50%-os arányban kezdik meg munkájukat könyvtárakban, a közszférában és a piaci szektorban.