BA - alapképzés

BA - alapképzés

Információk az informatikus könyvtáros alapképzésről

Szakfelelős:
Prof. Dr. Kiszl Péter egyetemi tanár

A képzés hálóterve:
https://www.btk.elte.hu/ba/alapszakok

Hallgatói Követelményrendszer (HKR):
Letöltés az ELTE honlapjáról (PDF)

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:
https://www.btk.elte.hu/th/urlapok

Tanulmányi előadó:
Fülöpné Cserhalmi Edina

Intézeti oktatásfelelős:
Dr. Németh Katalin egyetemi adjunktus

Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:
https://www.btk.elte.hu/ba/zv-kovetelmenyek

Szakdolgozat bírálati szempontok:
A 2012/2013 tavaszi félévtől a szakdolgozatok bírálata az itt letölthető, egységes szempontrendszer alapján történik.

Az aktuális félév határidős feladatjegyzéke:
Letöltés a BTK honlapjáról (PDF)
A Tanulmányi Hivatal (TH) honlapja

A képzéshez kapcsolódó bejegyzések régi blogunkon


Alapozó elméleti ismeretek és szakmai törzsanyag

Bevezetés a könyvtár- és információtudományba; Kutatásmódszertan; Közgyűjteményi ismeretek; Kommunikáció és informatika alapjai; Fenntarthatóság és könyvtár; Információelmélet, információs műveltség; Olvasásszociológia, -pedagógia, -pszichológia; Könyv- és könyvtártörténet.; Sajtó- és könyvkereskedelemtörténet; Formai feltárás, dokumentumleírás; Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás; Könyvtártan; Gyűjtemény- és szolgáltatásmenedzsment; Menedzsment ismeretek; Tájékoztatás, információforrások.; Adatbázisépítés; Integrált könyvtári rendszerek; Digitális gyűjtemények fejlesztése; Szakirodalmi adatbázisok; Webszerkesztés; Hálózati ismeretek; Hálózati kommunikáció; Projektmenedzsment;
Szakmai gyakorlat

 

Specializációk az informatikus könyvtáros BA képzésben

INFORMÁCIÓ- ÉS TUDÁSMENEDZSMENT specializáció

Specializáció felelőse: Prof. Dr. Kiszl Péter egyetemi tanár

Az információ- és tudásmenedzsment specializáció célja, hogy felkészítse a hallgatókat a tartalmilag és formailag speciális, egyedi igényekre szabott -, zömében térítéses információszolgáltatások mesterfogásaira. Ez két nagy felhasználó szektor igényeinek megfelelően történik. Egyrészt felkészítjük hallgatóinkat a közszféra dokumentációs és információs központjaiban, valamint egyéb intézményeiben végzendő információ- és tudásmenedzsment feladatok elvégzésére. Másrészt nagy hangsúlyt fektetünk a versenyszféra legkorszerűbb módszerekkel történő kiszolgálására is, akár kis- közép- vagy nagyvállalati környezetről legyen szó, és mindezeket természetesen mind nemzeti és mind multinacionális vonatkozásban. Éppen ezért jelentős hangsúlyt helyezünk a gazdasági, vállalkozói és jogi alapismeretekre, az üzleti információforrásokra, a legkorszerűbb információ- és tudásmenedzsment technikákra. Ezekhez kapcsolódik a marketing és a PR professzionális, ugyanakkor gyakorlatias alkalmazásának, valamint az üzleti kommunikációnak az oktatása abból a célból, hogy ne csak kialakítsuk, de minél sokoldalúbban el is mélyítsük a felhasználó-központú, minőségorientált szolgáltatói szemlélet alkalmazását.

A specializációt elvégző szakembereket az információ előállításával, feltárásával, szervezésével és szolgáltatásával foglalkozó gazdasági, társadalmi és kommunikációs szervezetek, vállalatok széles köre alkalmazhatja. Az elsajátított ismeretek birtokában esetenként önálló információs kisvállalkozás indítására is sor kerülhet, és ne feledjük, hogy a könyvtári- és közgyűjteményi rendszerben is sokan megtalálhatják számításaikat. A végzettek iránt mutatkozó munkaerőpiaci igény jelentős, hiszen a magas szintű üzleti és menedzsment kompetenciákkal rendelkező, innovatív és kreatív információs szakemberek tekintetében a közintézmények mellett a versenyszféra is komoly keresletet támaszt. Az elhelyezkedésre nemzetközi vonatkozásban, külföldi munkavállalással is megalapozott esély kínálkozhat.

Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek; Információ- és tudásmenedzsment; Marketing és pr; Üzleti kommunikáció; Üzleti információ; Gazdasági szakirodalmi információ; Kutatástámogatás; Tartalomkezelő rendszerek; Szerzői jog, információs etika; Üzleti levelezés, helyesírás; Dokumentumszerkesztés, tipográfia


KÖNYVTÖRTÉNET specializáció

Specializáció felelőse: Dr. Bibor Máté egyetemi adjunktus

A könyvtörténet specializáció célja, hogy felkészítse a hallgatókat a régi könyvekkel és kéziratokkal kapcsolatos feladatok szakszerű elvégzésére. A tartalmilag és formailag speciális ismeretek elsajátítása gyakorlatorientált képzés keretében történik. A fővárosban számos olyan egyházi és világi könyvtár található, amelyik jelentős muzeális anyaggal rendelkezik, és így ideális helyszín a gyakorlatok számára.

A hallgatók felkészítése során nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai (könyvtár-, könyvnyomtatás-, könyvkötés-, könyvkiadás-, könyvkereskedelem- és sajtótörténet) és a művelődéstörténeti háttér elsajátítására egyaránt, valamint a különböző könyvművészeti törekvések megismerésére. A régi könyvekkel és kéziratokkal összefüggő munkák esetében is szükségesnek tartjuk a korszerű eszközök használatát, ezért kiemelten foglalkozunk a muzeális gyűjtemények számítógépesítésével és a közgyűjteményi információforrásokkal.

A specializációt elvégző szakembereket a muzeális anyaggal rendelkező könyvtárak széles köre alkalmazhatja, de elhelyezkedhetnek a magánszférában is (pl. antikváriumok, könyvaukciók). Emellett biztos alapot nyújt a megfelelő MA-képzésekhez, sőt ezt követően - a legjobb és legkitartóbb hallgatók esetében - akár régikönyves PhD-k kiinduló pontja lehet. Az ilyen végzettséget, ill. fokozatot szerző hallgatók közül kerülhetnek ki a jövő évtizedek régikönyves kutatói, ill. a muzeális gyűjtemények tudományos munkatársai is.

Művelődés- és könyvtártörténet; Nyomdászattörténet; Kiadótörténet; Paleográfiai és kodikológiai alapismeretek; Muzeális gyűjtemények számítógépesítése; Régi könyvek katalogizálása; Könyvkötés történet; Könyvművészeti törekvések; Latin nyelv; Kutatástámogatás


ZENEI KÖNYVTÁROS specializáció

Specializáció felelőse: Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes egyetemi tanár

A Zenei tanszék Ének-zene alapszakjához kapcsolódó új, Zenei könyvtáros specializáció hálóterve letölthető